top of page

årsmöte 2022

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 23/11 2022

Vill du vara med och påverka Trädgårdsingenjörernas Riksförbunds framtid? Vi befinner oss i ett läge där förbundets framtid är helt beroende av fler engagerade styrelsemedlemmar. Vi ser att det finns intresse av oss genom förbundets hemsida, e-mail, Facebook och Instagram även om det senaste tiden varit tunt med aktiviteter från förbundets håll, mycket på grund av Coronapandemin. Men nu finns alla möjligheter att vara med och driva TIR framåt!

 

Syftet med föreningen är att tillvarata medlemmars gemensamma intressen, skapa ett aktivt nätverk för trädgårdsingenjörer samt att stärka trädgårdsingenjörens yrkesroll. Föreningen agerar också studiebevakande för att gynna en positiv utveckling av utbildningen. Under åren har vi bland annat varit med på mässor, gjort intervjuer som vi med jämna mellanrum publicerat under rubriken ”Möt en trädgårdsingenjör” för att ge en uppfattning om vad färdigutbildade kan jobba med, suttit med i referensgruppsmöten på SLU, anordnat afterwork, och kunnat erbjuda olika medlemsförmåner såsom rabatt på seminarier, tidskrifter och trädgårdsrelaterade produkter. Det finns stor möjlighet att själv pusha åt håll som just du tycker är av vikt för medlemmarna.

 

Den 23/11, 16:15 kommer vi att hålla årsmöte i Alnarp i samband med Branschdag Trädgård SLU 2022. Du behöver inte vara medlem för att delta på mötet, men för att vara röstberättigad så behöver du ha betalt in medlemsavgift senast 14 dagar innan mötet, det vill säga senast den 09/11. För att underlätta valberedningens arbete så måste kandidatur till styrelsen vara inskickad senast en månad innan mötet, den 23/10. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller vill du tipsa om någon du tycker är lämplig? Hör av dig till Therese Hjalmarsson i valberedningen på e-post therese.hjalmarsson@skarpastudio.se.

Datum: 23/11-2022

Tid: 16:15

Plats: Aulan i Alnarp (SLU)

 

Om förbundet och styrelsearbetet

Förbundet är en ideell verksamhet för Trädgårdsingenjörer. Syftet med förbundet är att driva de stora frågorna som är svåra för den enskilde. Styrelsen representerar Trädgårdsingenjören i olika forum där vi dels blir inbjudna eller själva för kontakten. Det är både gentemot universitetet som medlem i referensgrupper men kan också vara andra sammanhang. 

Styrelsen ansvarar för att driva föreningen. Det är styrelsen som beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras och hur. Också vilka frågor vi ska arbeta med utifrån medlemmarnas gemensamma intressen. Styrelsen är förbundets beslutande organ. Under månadsvisa möten diskuterar vi de frågor som uppkommit och kommer till beslut. 

Styrelsen har möte månadsvis med undantag för sommaruppehåll juni och juli, samt december månad. I slutet av varje möte bokar vi tid och datum för nästkommande möte. Vanligtvis deltar styrelsen via samtal på mötet. (Messenger eller skype)

 

Under uppehållen fördelar vi mindre uppgifter inom styrelsen för att exempelvis uppdatera i våra sociala medier eller liknande.

Valbara poster inför verksamhetsåret 2022-2023
Ordförande

Firmatecknare

Sammankallar och leder styrelsemöten

Bestämmer dagordningen

Representerar förbundet

Ser till att beslut fattas av årsmötet och styrelsen blir genomförda

Delegerar uppgifter mellan styrelsens medlemmar

Ledamot - Sekreterare

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt. Samt förmedla godkända protokoll till revisorer samt medlemmar

 

Sekreteraren kan skriva ett förslag till verksamhetsplan efter de diskussioner och beslut som har tagits av styrelsen. Årsmötet ska godkänna verksamhetsplanen innan styrelsen och andra aktörer i föreningen kan börja arbeta efter den.

 

Sekreteraren har ofta ansvar för att skriva verksamhetsberättelsen. En verksamhetsberättelse ska skildra den verksamhet som föreningen har bedrivit under ett verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska redogöra för antal medlemsmöten och styrelsemöten. Vidare ska det i verksamhetsberättelsen framgå vilka aktiviteter som föreningen har genomfört, för medlemmar och allmänheten.

Ledamot

Som ledamot i styrelsen fördelas du ett ansvarsområde utifrån verksamhetens behov och dina egna intressen. Du deltar på styrelsemöten och arbetar med ditt ansvarsområde.

Suppleant 

Som suppleant stöttar du upp när andra ledamöter inte kan närvara och kan stötta upp där det behövs. Du kan också fördelas ett ansvarsområde utifrån verksamhetens behov och dina egna intressen. Du deltar på styrelsemöten och arbetar med ditt ansvarsområde.


Ekonomsuppleant

Tillsammans med styrelsens kassör ansvara för förbundets ekonomi, som att sköta in-/ och utbetalningar samt andra uppgifter relaterat till förbundets ekonomi.

Exempel på ansvarsområden

Ansvarsområden kan förändras när verksamhetsplanen förändras men nedan finns information om de verksamhetsområden vi arbetar inom i dagsläget. Ansvaren kan fördelas annorlunda från år till år beroende av styrelsemedlemmarnas intressen och ambitioner. 

Marknadsföring & nätverkande

Generellt ansvara för utskick av material och skapandet av dessa.

Medlemsansvarig

Söka medlemserbjudanden

Uppdatera medlemsregister samt mail-listan i samråd med ekonomiansvarig

Bevaka medlemmarnas gemensamma intressen

Aktivt söka efter möjligheter till att medlemsantalet ökar

Svara på frågor från medlemmar som inkommer via mail eller i sociala medier

Kommunicera till medlemmarna vad som är aktuellt i förbundet

Studiebevakande

Förbundet ska verka för ett fortsatt samarbete med Alnarps studentkår för att utveckla möjligheterna att bevaka utbildningen.

Förbundet ska öka sin kännedom om vad arbetsmarknaden kompetensmässigt anser saknas eller bör utvecklas.

Aktivitetsansvarig

Antal tillfällen för trädgårdsingenjörer att nätverka vid fysiska träffar ska utökas

Förbundet ska gemensamt med andra yrkesförbund genomföra en aktivitet där medlemmarna har möjlighet att mötas

 

Stärka trädgårdsingenjörens yrkesroll

Förbundet ska stärka kännedomen om vad andra trädgårdsingenjörer arbetar med för att stärka yrkesrollen. Förbundet ska stärka yrkesrollen genom att utfärda en kvalitetssäkrande titel för examinerade Trädgårdsingenjörer.

bottom of page